Algemene voorwaarden

‚ÄčArtikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: School van Ayurveda | Lies Ameeuw

Vestigingsadres: Juul de Windestraat 2, 8600 Diksmuide. Belgie 051/510766

E-mailadres: [email protected]

Ondernemingsnummer: BE0470814244

Opdrachtnemer: School van Ayurveda die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van haar diensten.

Opdrachtgever: De persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.

Artikel 2 ‚Äď Voorafgaandelijk

Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever, met betrekking tot de verkoop van online-programma, masterclass of trainingen.

Door het plaatsen van een bestelling van een online-programma, masterclass of trainingen via een online verbinding, aanvaardt de opdrachtgever zonder enig voorbehoud deze bijzondere voorwaarden, verklaart de opdrachtgever dat hij deze bijzondere voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen, verbindt de opdrachtgever zich ertoe deze na te leven en erkent de opdrachtgever de geldigheid ervan als een door hem ondertekend document.

Als de opdrachtgever onderhavige algemene voorwaarden niet aanvaardt, mag het online-programma,¬†masterclass of trainingen niet gebruikt worden en dient de opdrachtgever onmiddellijk de online verbinding te verbreken. Indien het online-programma,¬†masterclass of trainingen reeds werd gedownload via de download link die de opdrachtgever heeft ontvangen, dan moet de opdrachtgever bij niet-aanvaarding het gebruik ervan onverwijld stoppen en dient hij alle kopie√ęn van het online-programma,¬†masterclass of trainingen in zijn bezit of onder zijn beheer te vernietigen. Indien √©√©n bepaling van deze algemene voorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een dwingende wettelijke bepaling, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet be√Įnvloeden.

Onderhavige voorwaarden zijn algemene voorwaarden (hierna: "Algemene Voorwaarden") die enkel betrekking hebben op de aankoop en het gebruik van online-programma, masterclass of trainingen.

Artikel 3 - Aanbod, totstandkoming overeenkomst, levering, download

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de opdrachtgever opgegeven e-mailadres. opdrachtnemer en de opdrachtgever komen uitdrukkelijk overeen dat middels elektronische weg een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een schriftelijke, gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. opdrachtnemer gaat er redelijkerwijze ook van uit dat de persoon die de bestelling plaatst en het aanbod aldus aanvaardt, ook gerechtigd en bekwaam is om de opdrachtgever te verbinden.

De levering van het online-programma,¬†masterclass of trainingen vindt plaats op het ogenblik dat de orderbevestiging met link naar het online-programma,¬†masterclass¬†of trainingen aan de opdrachtgever wordt bezorgd via e-mail. Door het verzenden van voormelde e-mail heeft opdrachtnemer aan haar leveringsplicht voldaan. Mocht de opdrachtgever geen e-mailbericht van opdrachtnemer hebben ontvangen, of mocht de link niet werken, dient hij de opdrachtgeverendienst van opdrachtnemer onmiddellijk te contacteren via [email protected].

Artikel 4 - Gebruik van E-books en online-opleiding, masterclass of trainingen

De online-programma,¬†masterclass of trainingen zijn enkel bestemd voor persoonlijk gebruik door de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om het online-programma,¬†masterclass of trainingen geheel of gedeeltelijk te kopi√ęren, verkopen, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, verhuren, leasen, vergunnen met licentie of sub-licentie of op andere wijze over te dragen. Bij inbreuk op deze bepaling is opdrachtnemer gerechtigd om alle nodige maatregelen te nemen om de rechten op het E-book of online-opleiding, masterclass of¬†training te beperken of volledig in te trekken.

Artikel 5 - Prijzen en betaling

De opdrachtgever is gehouden tot betaling van de prijs die is vermeld in de orderbevestiging die hij ontvangt conform artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden), kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door opdrachtnemer worden gecorrigeerd.

De aankoop van online-programma, masterclass of trainingen kan worden betaald op de volgende wijzen: Bancontact, iDeal, Mastercard en Sofort.

Voor de verwerking van de online betalingen, doet opdrachtnemer beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. Opdrachtnemer stelt alles in het werk om het online betalingsverkeer op een gebruiksvriendelijke en veilige manier en met respect voor de persoonlijke levenssfeer te organiseren. De financi√ęle gegevens van de opdrachtgever die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financi√ęle instellingen. opdrachtnemer heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financi√ęle gegevens van de opdrachtgever.¬†

De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform en/of de kaartverstrekker van toepassing, die eveneens de alleen verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.

Wat de afhandeling van de online betalingen betreft alsook de bewaring en verwerking van de vertrouwelijke financi√ęle gegevens van de opdrachtgever, kan opdrachtnemer in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden geacht.

Het aangekocht online-programma, masterclass of trainingen zal slechts worden geleverd aan de opdrachtgever indien volledig voormeld bedrag is betaald.

Artikel 6 ‚Äď Annulering door opdrachtgever

Als de opdrachtgever een online programma in Ayurveda Module 1, Module 2 en de volledige opleiding heeft gekocht via de website van de opdrachtnemer, bestaat de mogelijkheid om, voordat les twee van deze online-opleidingen start schriftelijk te annuleren. In dat geval wordt het aankoopbedrag terugbetaald, met uitzondering van 20% die worden ingehouden als annuleringskosten en de kosten voor de eerste les van deze online-programma's.

Als de opdrachtgever een training of masterclass heeft gekocht via de website van de opdrachtnemer, bestaat de mogelijkheid om binnen 3 dagen na de aankoop schriftelijk te annuleren. In dat geval wordt het aankoopbedrag terugbetaald, met uitzondering van 20% die worden ingehouden als annuleringskosten en de kosten voor het eerste deel van masterclass of training.

Wordt een volwaardige expert in Ayurveda

... en leer volgens de Ayurvedische principes jouw eigen praktijk neer te zettenl

Ontdek met mijn GRATIS e-book de tijdloze wijsheid van Ayurveda

Ayurveda, een eeuwenoude filosofie en levenswijze die ons leert in harmonie te leven met de natuur, is niet langer een mysterie meer in Europa. Je hebt er vast al van gehoord - misschien vanwege die heerlijke Ayurvedische thee in de supermarkt, of de ontspannende Ayurvedische massages in wellnesscentra. 

Maar wat is Ayurveda nu eigenlijk? Waar komt het vandaan? En waarom heeft het zo'n diepgaande invloed in het Westen? Laat me je meenemen op een reis door de essentie van Ayurveda.

Vraag hier GRATIS mijn e-book aan om de verbinding van oude wijsheid met hedendaagse welzijn te ontdekken.

Ook ontvang je wekelijks EXTRA inspiratie en hulp om Ayurveda volledig in je leven te integreren. Ook houd ik je op de hoogte van de aankomende webinars